ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๒
  รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลตำบลทอนหงส์  จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๒ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร  งบประมาณ ๒๒๓,๒๐๐ บาท  (สองแสนสองหมื่่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง ๒๒๔,๐๐๐ บาท  (สองแสนสองหมื่่นสี่พันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน