ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔-๐๓๔ สายสุขาภิบาล ชุมชนบ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส
  รายละเอียด :

          ด้วยเทศบาลตำบลทอนหงส์  จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔-๐๓๔  สายสุขาภิบาล  ชุมชนบ้านสวนใหญ่  หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร  งบประมาณ  ๕๕๖,๒๐๐  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๕๖๙,๔๐๐  บาท  (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๔-๐๐๖  ชุมชนห้วยเตง  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร  งบประมาณ  ๖๖๖,๙๐๐ บาท  (หกแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๖๘๒,๗๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 

                         ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑  และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ขึ้นไป  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้  ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน