ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลตำบลทอนหงส์  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน ๘๙ รายการ  ราคากลางในการขายพัสดุในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๙.-  บาท  (แปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน