ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่องการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล ๑ ซอย ๑ (ชุมชนบ้านสวนใหญ่)
  รายละเอียด :

          ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล ๑ ซอย ๑  (ชุมชนบ้านสวนใหญ่)  ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๓/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  กับห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไกรพลรักษ์การช่าง  วงเงิน ๑๕๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  นั้น

          บัดนี้  ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และเทศบาลตำบลทอนหงส์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  นัดให้มีการตรวจรับพัสดุ  ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน