ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๔ (ชุมชนบ้านห้วยเตง)
  รายละเอียด :

           เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วยเตง ๑ ซอย ๔ (ชุมชนบ้านห้วยเตง)  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  กับห้างหุ้นส่วนจำกัดไกรพลรักษ์การช่าง  วงเงิน  ๒๒๒,๐๐๐  (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  นั้น

           บัดนี้  ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบ  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และเทศบาลตำบลทอนหงส์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  นัดให้มีการตรวจรับพัสดุ  ในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน