ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายวังลุง ๑ (ชุมชนบ้านวังลุง)
  รายละเอียด :

           ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายวังลุง ๑ (ชุมชนบ้านวังลุง)  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  เลขที่  ๒/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  กับห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไกรพลรักษ์การช่าง  วงเงิน  ๒๔๘,๐๐๐.-  บาท  (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  นั้น

           บัดนี้  ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบ  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และเทศบาลตำบลทอนหงส์ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  นัดให้มีการตรวจรับพัสดุ  ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน