ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนนสายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง)
  รายละเอียด :

           ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเทศบาล ๓ (ต่อเนื่อง)  (ชุมชนบ้านห้วยเตง)  ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๔  ลงวันที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔ กับห้างหุ้นส่วนจำกัดไกรพลรักษ์การช่าง  วงเงิน ๔๔๒,๐๐๐.-  บาท  (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  นั้น

           บัดนี้  ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และเทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  นัดให้มีการตรวจรับ  ในวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน