ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์
  รายละเอียด :

           ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์  รายละเอียดตามรหัสแบบ สน.ศท.๔/๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๔๕) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

          บัดนี้  ผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนัดให้มีการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน