ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔-๐๐๒ สายดอนคา-วังลุง
  รายละเอียด :

                  ตามที่เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้จัดทำโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔-๐๐๒  สายดอนคา-วังลุง  จำนวน ๒ ช่วง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๓  เมตร  และขนาดกว้าง  ๑๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๒๕  ตารางเมตร  ตามสัญญาจ้างเลขที่  ๗/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  พร้อมป้ายโครงการ

                 บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ได้กำหนด  วัน  และเวลาตรวจงานจ้างตามโครงการดังกล่าว  ในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน