ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๔-๐๑๕ สายเขากลา ๑งท้อ
  รายละเอียด :

          ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๔-๐๑๕ สายเขาหลา ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๖๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐  เมตร  จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.๑-๐๑ 

         ราคากลาง ๑,๗๑๘,๐๐๐  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน