ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
  รายละเอียด :

                ตามหนังสือที่เทศบาลตำบลทอนหงส์ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณณสินโปรเจคท์ โดยนางสาวณภัทร  เบ็ญจพงค์   ผู้รับจ้าง  ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเตง 1 ซอย 2   ตามสัญญาเลขที่ 15/2555  ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 วงเงินจำนวน 142,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)    โดยได้วางหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน) สาขาโลตัส  นครศรีธรรมราช  เลขที่    55-42-4720-5  ลงวันที่  17  กันยายน  2555  จำนวน  7,100.- บาท   (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    

                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ปุณณสิน โปรเจคท์  ไม่เข้ามาดำเนินการโครงการดังกล่าวแต่อย่างใเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา  เทศบาลตำบลทอนหงส์ได้บอกเลิกสัญญา  ดังนั้น  เทศบาลตำบลทอนหงส์ แจ้งการเรียกร้องให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อนำเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลทอนหงส์  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ  167  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2  และ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 35  และสัญญาจ้าง ข้อ 7 (ข) การบอกเลิกสัญญา 

                   จึงขอประกาศมาให้ทราบ  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           ประกาศ ณ วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน