ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขาภิบาล ๑ ซอย ๑
  รายละเอียด :

           ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสุขาภิบา ๑ ซอย ๑ (ชุมชนบ้านสวนใหญ่) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  เลขที่ ท.๑-๐๑

          ราคากลาง ๑๙๗,๘๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน