ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  รายละเอียด :

           อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรัษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน  เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของเทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้กำหนดเณฑ์การใช้สิ้นเปลือกน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ  จำนวน ๑๓  คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน